Betingelser

Vilkår for upload af film med henblik på brug på Ekko Shortlist

(25. juni 2018)

Nærværende vilkår gælder for Filmskaberens fremsendelse af kortfilm til Fonden Filmmagasinet Ekko (”Ekko”) med henblik på udnyttelse på Ekkos online-shortlist. Vilkårene tiltrædes udtrykkeligt af Filmskaberen forud for fremsendelse af kortfilm til Ekko.


1) Formål

Ekko Shortlist (”Shortlist”) er udarbejdet med henblik på at skabe et forum for visning af danske kvalitetskortfilm (”Film”/”Filmene”). Shortlist er dynamisk og interaktiv, idet Filmene – efter redaktionel udvælgelse – vil blive fremvist i en liste, hvor eksempelvis antallet af visninger og brugernes anmeldelser har indflydelse på Filmenes placering i listen. Shortlist er et ikke-kommercielt projekt, som er etableret med henblik på at give skabere af Film en eksponeringsplatform. En nærmere beskrivelse af Shortlist kan findes her


2) Fremsendelse af Film

Film, som ønskes tilgængeliggjort på Shortlist, skal sendes elektronisk til Ekko i et af Ekko defineret format (.mov, .mp4 eller .avi). Filmfremsendelse skal ske af Filmens producent(er) eller instruktør(er) (”Filmskaber”), medmindre andet aftales med Ekko.


3) Krav til filmene

– Filmen må maksimalt have en længde på 45 minutter inklusiv
   krediteringer i Filmens start og/eller slutning.
– Filmen skal være dansk, det vil sige have dansk instruktør
   og/eller en dansk hovedproducent.
– Filmen må maksimalt være fem år gammel.


4) Samtykke til tilgængeliggørelse og kopiering

Med Filmens fremsendelse får Ekko en ikke-eksklusiv, royalty-fri ret til at tilgængeliggøre Filmen på Shortlist. Samtykket er uden territoriale begrænsninger, men bortfalder såfremt det viser sig, at samtykket krænker tredjemands-, herunder de medvirkendes, rettigheder.

Filmens tilgængeliggørelse på Shortlist sker i et streamingformat. Filmskaberens samtykke til Ekko angående Filmens anvendelse omfatter også den kopiering, som knytter sig til den forudsatte og tilladte anvendelse. Samtykket til Ekko er begrænset til tre år fra offentliggørelsen på Shortlist, eller indtil det eventuelt forud herfor trækkes tilbage af Filmskaberen i overensstemmelse med nærværende vilkår. Enhver anden tilgængeliggørelse forudsætter selvstændigt samtykke.

Ved tilgængeliggørelse af Filmene skal der ske kreditering i overensstemmelse med ophavsretslovens § 3. 


5) Redaktionel udvælgelse
 

Tilgængeliggørelse af Film på Shortlist sker efter redaktionel udvælgelse blandt de til Ekko fremsendte Film. Filmskaberen vil blive orienteret, såfremt en Film udvælges, ligesom Filmskaberen vil modtage besked, såfremt dennes Film ikke udvælges. Ekko forbeholder sig ret til udvælgelse efter eget skøn, og Filmskaberen har i intet tilfælde krav på, at en Film tilgængeliggøres på Shortlist. Ekko er når som helst og uden varsel berettiget til at fjerne Film, som er udvalgt til Shortlist. Såfremt en Film fjernes, vil den pågældende Filmskaber modtage en begrundelse.


6) Redigering af Film
 

Ekko er i intet tilfælde berettiget til at redigere i Filmen uden forudgående samtykke fra Filmskaberen. Ekko er dog berettiget til at vise (i) enkeltstående klip fra Filmen på op til 60 sekunder samt (ii) trailere for Filmen på Ekkos hjemmeside, såfremt Filmskaberen har leveret sådanne.


7) Vederlag


Ekkos anvendelse af Filmene sker ikke-kommercielt uden brugerbetaling. Filmskaberen modtager intet vederlag for Ekkos anvendelse af Filmene i henhold til nærværende vilkår.


8) Musikrettigheder
 

Ekko har indhentet samtykke fra rettighedshaverne til den musik, som eventuelt indgår i Filmene. Samtykket vedrører alene Ekkos særskilte anvendelse af Filmene, som ikke forudsætter individuel klarering af relevante musikrettigheder. Efter anmodning er Filmskaberen forpligtet til at give Ekkos detaljerede oplysninger om Filmens musikindhold med henblik på musikrapportering til relevante forvaltningsselskaber.


9) Indeståelser
 

Filmskaberen indestår for at (i) være Filmens producent eller instruktør, (ii) have ret til at fremsende Filmen med henblik på anvendelse i overensstemmelse med nærværende vilkår, (iii) Ekkos anvendelse af Filmen i henhold til nærværende vilkår ikke krænker tredjemands-, herunder de medvirkendes, rettigheder (se dog punkt 8 vedrørende musikrettigheder), (iv) Filmens indhold er lovligt. Ekko indestår for, at Ekko Shortlist er og vedbliver at være et 100 % ikke-kommercielt projekt.


10) Skadesløsholdelse
 

Filmskaberen skal skadesløsholde Ekko for ethvert krav, som måtte blive rettet mod Ekko som følge af, at Filmskaberens indeståelser ikke er korrekte.


11) Ophør
 

Filmskaberen kan bringe sit samtykke og sine forpligtelser i henhold til nærværende vilkår til ophør med et skriftligt varsel på 2 måneder, dog tidligst med virkning 12 måneder fra den første tilgængeliggørelse af Filmen på Shortlist. Ekko kan bringe vilkårene til ophør med to måneders varsel, dog tidligst med virkning tolv måneder fra vilkårenes tiltræden, idet Ekko dog til enhver tid kan fjerne Filmen uden varsel, såfremt dette sker som følge af en nedlæggelse af Shortlist. I tilfælde af parternes misligholdelse finder dansk rets almindelige regler anvendelse. Parterne er dog i intet tilfælde ansvarlige for den anden parts tab af data, goodwill, avance, omsætning eller lignende indirekte tab.

© Filmmagasinet Ekko