højskolesagen
06. juni 2021 | 20:05

Forstander lægger pres på kritiker

Foto | Producentforeningen
Sagerne om krænkelser på European Film College startede, da forhenværende lærer Pia Bovin gik til Ekko. Men nu er forstander Klaus Hansen i gang med at informere nuværende og tidligere ansatte om, at de har tavshedspligt.

Forstander Klaus Hansen vil have en tidligere ansat til at trække udtalelser i kommende Ekko-artikel tilbage. Den ansatte anklager ledelsen på European Film College for at tale mod bedre vidende.

Af Frederik Hoff

European Film College emmer for tiden af konflikt.

I dag klokken 14 mødtes en gruppe tidligere, nuværende og fremtidige elever til et online-stormøde for at diskutere skolens fremtid og den bestyrelse, som ifølge 57 tidligere elever bør træde tilbage omgående.

Det kommer som resultat af utilfredshed over skolens håndtering af sagen om læreren, vi kalder Diego, som adskillige elever har følt sig krænket af.

Bestyrelsen har afvist at sige undskyld til eleverne, fordi hverken ledelse eller bestyrelse har kendt noget til krænkelser og dermed heller ikke bærer et ansvar.

Men i en kommende Ekko-artikel står en tidligere ansat frem og afviser, at det er sandt.

Kilden kritiserer en nuværende personaleansvarlig på European Film College. Ekko har forelagt kritikken for den pågældende, og det har fået midlertidig forstander Klaus Hansen til den 1. juni at tage det usædvanlige skridt og kontakte kilden inden artiklens udgivelse.

I en mail til kilden skriver Hansen, at han for god ordens skyld skal gøre opmærksom på, at kilden som tidligere ansat på Filmhøjskolen har tavshedspligt om personsager.

”Dette gælder også, efter du er fratrådt dit job på skolen,” skriver Klaus Hansen, som selv er uddannet jurist.

”Såfremt du har udtalt dig om personsager, skal jeg opfordre dig til at gøre de pågældende journalister opmærksom på, at du må trække dine udtalelser tilbage. Jeg skal bede dig bekræfte, at du er enig i overstående,” lyder det bestemt.

Grænser for åbenhed
I højskolens nyetablerede adfærdskodeks anføres åbenhed som en af tre grundværdier: ”Vi beskriver åbenhed i fire ord: lytte, kommunikation, tolerance og muligheder.”

Vi har spurgt Klaus Hansen, om det efter hans mening lever op til skolens værdier at lægge pres på en kritiker.

”Vi er nu blevet opmærksomme på, at der i jeres dækning er et antal tilfælde, hvor der er videregivet oplysninger, der kan kædes sammen med enkeltpersoner,” skriver Klaus Hansen i en mail. 

”Ud over de store menneskelige omkostninger, der er for de pågældende – uanset om det er elev eller ansat – så er det en overtrædelse af forskellige tavshedspligtsbestemmelser. Det er en vurdering, der er lavet af vores eksperter på området.” 

”Vi er derfor nu begyndt at informere nuværende og tidligere ansatte om, at de har tavshedspligt om personlige oplysninger. Din kilde har fået samme information.”

– Men ville højskolen ikke komme længere med at lytte til elever og ansattes oplevelser frem for at trække sagen over i et juridisk rum, hvor kritikere undertrykkes med jura? 

”Nuværende og tidligere ansatte er velkomne til at udtale sig om alle forhold på skolen. Men uanset om det drejer sig om elev, lærer eller student må man ikke udtale sig på en måde, så det kan hægtes på en konkret person,” svarer Klaus Hansen. 

”Problematikken omkring tavshedspligt og enkeltsager er noget af det, vi gerne ville have haft mulighed for at drøfte med jer på et ikke-redaktionelt møde. En dialog blandt andet om bestyrelsens og ledelsens grænser for, hvad man kan udtale sig om.” 

Invitationen omtalte højskolen i en pressemeddelelse, hvor Klaus Hansen inviterede til en ”ikke-redaktionel kop kaffe, hvor vi sammen med European Film Colleges advokat vil drøfte Ekkos dækning af sagen”.

Forstanderen havde forinden afslået i et interview at begrunde sin kritik af Ekko, der efter forstanderens mening med ”fejlbehæftede påstande bidrager til misinformation og stigmatisering af højskolen”.

Ekkos chefredaktør har takket ja til invitationen, såfremt han har mulighed for at referere fra mødet, som flere medier har vist interesse i. Det har Klaus Hansen indtil videre ikke svaret på.

Private forhold
Sten Bønsing, professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet, har fået forelagt kildens udsagn. Han er umiddelbart ikke enig i, at de skulle være lovstridige.

”En del af tavshedspligten dækker forskellige private forhold, men ud fra mine erfaringer tvivler jeg meget på, at de her oplysninger skulle være fortrolige,” siger Sten Bønsing.

”Lovgivningen på området er upræcis, og derfor er det meget svært selv for jurister med sikkerhed at sige, hvad der i retten vil blive set som fortrolige oplysninger. I sidste ende vil være en konkret vurderingssag.”

Spørgsmålet er, om European Film College selv er kommet til at overtræde den tavshedspligt, som Klaus Hansen nu håndhæver over for Ekkos kilde.

I Ekko #87 skriver bestyrelsesformand Ole Christian Madsen om tidligere lærer Pia Bovin, som forsøgte at advare ledelsen om Diego, men endte med selv at blive fyret. 

”Jeg kan også afvise sammenhængen imellem Pia Bovins afskedigelse og den konkrete sag, for omstruktureringen af skuespilkurserne blev besluttet allerede i efteråret 2019,” udtalte Ole Christian Madsen. 

Fra citat til citat
Om det udsagn er et brud på tavshedspligten, vil Klaus Hansen ikke på stående fod tage stilling til. 

”Det er fra citat til citat en konkret vurdering – og derfor kan jeg ikke svare på, om det konkrete citat, du præsenterer her, er omfattet af tavshedspligten,” skriver Klaus Hansen. 

Han stopper som forstander den 18. juni. Ansøgningsfristen for stillingen som ny forstander udløb 31. maj, og 1. august starter den nye forstander.

Kommentarer

Højskolesagen

August 2016
”Diego” bliver ansat som lærer på European Film College.

Efteråret 2016
Elever oplever Diegos grænseoverskridende adfærd.

2017-2018
En elev fanger Diego i at have sex med kvindelig elev i et skolelokale. Diegos forhold til eleven ”Eva” er kendt på skolen.

Februar 2018
Ellen Riis ansættes som forstander.

August 2018
Eva flytter ind i Diegos højskolelejlighed. Det drøftes blandt lærerne, men accepteres af Riis.

August 2018
Læreren Pia Bovin fortæller angiveligt Riis om problemer med Diego, hvilket Riis i dag bestrider.

17. februar 2020
”Nadine” skriver klagemail om Diego til Riis.

19. februar 2020
Eleven Nadine kaldes til samtale med Riis og sendes til psykolog, hvor hun føler sig evalueret.

28. februar 2020
Fem elever skriver til skolens ledelse med lignende historier om Diego.

2. marts 2020
På et fællesmøde for hele skolen fortæller Riis, at Diego forlader skolen, men uden at oplyse årsagen.

7. april 2020
Pia Bovin afskediges af forstanderen.

18. februar 2021
Ekko #87 udkommer med stor artikel og interview med Ellen Riis.

16. marts 2021
Ekko offentliggør uddrag af lydoptagelse, hvor Riis henviser krænket elev til psykolog for at få en professionel evaluering.

26. marts 2021
Ellen Riis meddeler, at hun fratræder til sommer som følge af kritikken.

30. marts 2021
Bestyrelsen giver Ellen Riis sin fulde opbakning og kalder Ekkos artikler ”urimeligt personforfølgende”.

11. april 2021
Bestyrelsesformand Ole Christian Madsen sygemelder sig med covid-19, og næstformand Søren Kjær bliver fungerende formand.

12. april 2021
Klaus Hansen og bestyrelsesmedlem Simon Weil ansættes midlertidigt som henholdsvis forstander og viceforstander.

13. maj 2021
Stillingen som forstander slås op.

17. maj 2021
57 tidligere elever og tre kvinder fra Texas kræver undskyldning i åbent brev til bestyrelsen.

27. maj 2021
Bestyrelsen beklager de oplevelser, elever har været ude for på skolen.

31. maj 2021
En sammenslutning af tidligere elever kræver bestyrelsens afgang.

© Filmmagasinet Ekko